VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

-   Luật Doanh nghiệp năm 2005. Click vào đây để xem

-  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Click vào đây để xem

-  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Click vào đây để xem

- Nghị Định 05/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Click vào đây để xem

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP, ngày 20/7/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán Click vào đây để xem.

-    Quyết định 10/2007QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Click vào đây để xem

-    Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và  Đầu tư về Hướng dẫn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh. Click vào đây để xem

-    Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003. Click vào đây để xem

-    Nghị định số 87/2005/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Click vào đây để xem.

-    Nghị định số 72/2009/NĐ-CP Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Click vào đây để xem

-    Nghị định số 103/2009/NĐ-CP Về quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Click vào đây để xem

-    Thông tư số 05/2005/TT-BKH  ngày 15/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh danh hợp tác xã. Click vào đây để xem

-   Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/07 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp. Click vào đây để xem

-   Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về qui định chi tiết và HD thi hành Luật kinh doanh bất động sản. Click vào đây để xem

-    Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP qui định chi tiết và HD thi hành Luật kinh doanh bất động sản. Click vào đây để xem

-   Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư. Click vào đây để xem

-    Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Click vào đây để xem

-   Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24-9-2004  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại. Click vào đây để xem

-    Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về Qui chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông. Click vào đây để xem   

-    Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Click vào đây để xem 

Các bài khác

LUẬT ĐẦU TƯ 2015
hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2016
黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang