VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

STT SỐ VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG VĂN BẢN

BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ DOWNLOAD

01 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008
 
Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
02 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/20086
 
Quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
03 Luật thuế Thu nhập cá nhân  số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
 
Quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
 
04 Luật quản lý thuế Số 78/2006/QH11 Ngày 29/ 11/2006
 
Luật này quy định về quản lý thuế.
 
05 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008
 
Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
06 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005
 
Quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
07 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
 
Quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất.
 
08 Nghị định số 85/2007/NĐ – CP ngày 25/05/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
09 Nghị định của Chính phủ số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân
 
10 Nghị định của Chính Phủ số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế Tài Nguyên (sửa đổi)
 
11 Nghị định số 124/2008/NĐ – CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
12 Nghị định số 123/2008/NĐ – CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.
13 Quyết định 1653/QĐ-TCHQ Quyết định của Tổng Cục Hải Quan về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.
14 Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng
15 Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng
16 Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
17
 
Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009
 
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản
18 Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

 

19 Thông tư số 85/2007/TT-BTC Ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
20 Thông tư số 84/2008/TT-BTC Ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
21 Thông tư số 60/2007/TT-BTC Ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
 
22 Nghị định số 124/2008/NĐ – CP ngày 11/12/2008 của Bộ tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008
23 Thông tư số 130/2008/TT-BTC Ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
24 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC Ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính Về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trich41 khấu hao tài sản cố định
 
25 Thông tư số 129/2008/TT-BTC Ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
 
26 Thông tư số 42/2003/TT-BTC Ngày 7/5/2003 của Bộ tài chính Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
 
27 Thông tư số 42/2007/TT-BTC Ngày 27/4/2007 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnhv thuế tài nguyên và nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 1/12/2006 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên
28 Thông tư số 134/2005/TT-BTC Ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính  
Hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp
29 Thông tư số 120/2002/TT-BTC Ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
 
30 Thông tư số 99/2003/TT-BTC Ngày 23/10/2003 của Bộ tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
 
31 Thông tư số 119/2003/TT-BTC Ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 15 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
 
32 Thông tư số 61/2007/TT-BTC Ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 
33 Quyết định số 2538/2003/QĐ-BTC Ngày 17/11/2008 của Bộ tài chính Về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Các bài khác

LUẬT ĐẦU TƯ 2015
hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2016
黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang