VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

TÊN VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNH

 

NỘI DUNG VĂN BẢN

BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ DOWNLOAD

01

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật quy định về sở hữu trí tuệ.
 

02

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

03

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

04

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quền đối với giống cây trồng.

05

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

06

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007
 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

 


   

Các bài khác

LUẬT ĐẦU TƯ 2015
hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2016
黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang