VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

 

 

STT

TÊN VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG VĂN BẢN

BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ DOWNLOAD

01

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005

Quy định về hoạt động đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
 

02

Công văn  Số 5495/BKH-ĐTNN

V/v. Hướng dẫn tạm thời về đầu mối xử lý, trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

03

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Ngày 12/2/2007

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 

04

Nghị định số 101/2006/NĐ- CPngày 21 tháng 9 năm 2006

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
 

05

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH  Ngày 19 tháng 10 năm 2006

V/v Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

06

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Ngày 22 tháng 9 năm 2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

07

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP Ngày 9 tháng 8 năm 2006

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

08

 
Thông tư số  14/2003/TT-BLĐTBXH Ngày  30/5/2003
 

Tiền lương đối với Người lao động làm việc trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

09

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP, Ngày 25  tháng 7  năm 2007

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
 

10

Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM Ngày 7 tháng 1 năm 2005

Về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 

11

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP Ngày 07 tháng 01 năm 2005

Quy định về chi tiết Luật Thương Mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

12

Chỉ thị số  15/2007/CT-TTg Ngày 22 tháng 6 năm 2007

Về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 

13

Quyết định số   20/2007/QĐ-BVHTT Ngày 9 tháng 7 năm 2007

Bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa - Thông tin

14

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg

Về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Các bài khác

LUẬT ĐẦU TƯ 2015
hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2016
黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang